תקנון

מובא כאן תקנון "ג'אמפ קאט ביה"ס לעורכים ואנימטורים". (להלן: ג'אמפ קאט)
התקנון מנוסח בלשון זכר אך פונה לכל המינים.
תקנון זה יחול על כל מי שרשום ללימודים בג'אמפ קאט, ביקש להרשם אך טרם נרשם, ו/או סיים לימודיו בג'אמפ קאט.

א. כללי

 1. לג'אמפ קאט רשות לקבל או לדחות כל אדם, ללא צורך בנימוקים.
 2. ג'אמפ קאט רשאי לשנות ולעדכן את רשימת הקורסים המוצעים, מתכונתם ומחירם בכל עת.
 3. ג'אמפ קאט רשאי לדחות את פתיחתו של קורס או להפסיק את מהלכו בכל עת, בכפוף לאמור בסעיף ט'.
 4. פתיחת קורס מותנית במספר מינימלי של משתתפים וכן במגוון שיקולים אחרים, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של ג'אמפ קאט.
 5. המחירים המפורטים בפרסומים של ג'אמפ קאט במסגרת אירועים מיוחדים (תערוכות, כנסים, מבצעים וכד') תקפים אך ורק במשך אותו האירוע ו/או המבצע ויכולים להשתנות בכל עת.
 6. אין כפל הנחות ו/או מלגות, אלא אם צוין במפורש אחרת.
 7. ג'אמפ קאט רשאי ליצור קשר עם כל מי שהביע עניין בלימודים באמצעות טופס מילוי פרטים ו/או עם כל מי שלומד או למד בג'אמפ קאט, בכל אמצעי שעומד לרשותה, לרבות דוא"ל, דואר, טלפון, מענה אוטומטי ומיסרונים, אלא אם התקבלה בקשה במפורש לחדול מכך.
 8. ג'אמפ קאט רשאי לעדכן את תכניות הלימודים, לשנות את מועדי המפגשים ולרענן את צוות המורים, ובתנאי שכמות השיעורים בקורס תהיה לפחות זו שהופיעה בפרסומים הרשמיים ובאתר ג'אמפ קאט.

ב. נהלי תשלום

שכר הלימוד ישולם באחת מהדרכים הבאות:

 1. תשלום אחד של מלוא שכר הלימוד.
 2. תשלום ב- 3 תשלומים שווים, ללא ריבית.
 3. תשלום ב- 6 תשלומים שווים, ללא ריבית, עבור מסלולים שאורכם בין 4 חודשים ל 6 חודשים.
 4. תשלום ב- 9 תשלומים שווים, ללא ריבית, עבור מסלולים שאורכם 7 חודשים ומעלה.
 5. בכל מקרה, תשלום מקדמה בסך 700 ₪ במועד ההרשמה.
 6. במעמד הרישום יוסדר אמצעי התשלום: אשראי/ המחאות / הוראות קבע.
 7. תאריך פדיון התשלום ראשון לא יעלה על חודש לפני תחילת הקורס.
 8. שאר התשלומים יישאו תאריך פדיון לעד לעשירי בחודש לכל חודש עוקב.

 

כל פיגור בתשלום שיעלה על עשרה ימים ולא יוסדר תוך אותם עשרה ימים, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הסטודנט, אשר תזכה את ג'אמפ קאט בזכות להפסיק לאלתר את לימודיו, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית לג'אמפ קאט לפי כל דין ו/או לפי תקנון זה, לרבות זכותו לגבות את מלוא הסכומים המגיעים לו, בהתאם לתנאי ההחזר המפורטים להלן והוצאות הגביה.

לג'אמפ קאט הזכות לגבות בכל עת כל בטחון או פקדון, שהסטודנט השאיר ו/או הפקיד בידיו, בכל מקרה בו הסטודנט לא יסדיר את התשלום עד שבועיים לפני פתיחת הלימודים ו/או בכל מקרה בו הסטודנט לא יפרע לג'אמפ קאט את מלוא הסכומים המגיעים לו, וכל זאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית ל 'אמפ קאט לפי כל דין ו/או לפי תקנון זה, לרבות זכותו לגבות את מלוא הסכומים המגיעים לו, בהתאם לתנאי ההחזר המפורטים לעיל והוצאות הגביה.

ג. נוהל הפסקת לימודים והחזרי שכר לימוד

 1. סטודנט המבקש להפסיק את לימודיו בג'אמפ קאט ו/או לבטל את הרשמתו לג'אמפ קאט, מכל סיבה שהיא, יעשה זאת באמצעות הודעה בכתב בלבד. יום ביטול ההרשמה / הפסקת הלימודים/השעייתם ו/או דחייתם, יהיה היום שבו תתקבל במזכירות ג'אמפ קאט הודעת הסטודנט בכתב ומובהר בזה שאי הופעה לשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת, אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעה על ביטול ההרשמה / הפסקת הלימודים/השעייתם ו/או דחייתם, והסטודנט מוותר מראש על כל טענה הנוגעת למועד ביטול, שלא נעשה בכתב בהתאם להוראות סעיף זה. החזר כספים על פי הודעה כאמור ובגובה שכר הלימוד ששולם פחות שעורי הפיצוי הנקובים להלן, יעשה תוך 45 יום ממועד קבלת ההודעה בפועל במזכירות בית הספר.
 2. הודעה בכתב על ביטול לימודים, שתתקבל במזכירות ביה"ס לפחות 21 יום לפני פתיחת הקורס הראשון, תזכה את הסטודנט בהחזר מלא של שכר הלימוד, בניכוי מקדמה בסך 700 ש"ח שלא תוחזר לסטודנט.
 3. הודעה בכתב על ביטול לימודים, שתתקבל במזכירות ביה"ס 21 יום ועד 8 ימים לפני תאריך פתיחת הקורס הראשון, תחייב את הסטודנט ב-10% משכר הלימוד המלא, כפי שהופיע במחירון ג'אמפ קאט בעת ההרשמה, מבלי לקחת בחשבון כל הנחה, מלגה, מענק או הסדר ספציפי אחר אליו הגיעו הצדדים.
 4. הודעה בכתב על ביטול לימודים, שתתקבל במזכירות ביה"ס 8 ימים לפני מועד פתיחת הקורס הראשון ועד יום אחד לפני פתיחתו, יחייב בתשלום בשיעור של 20% משכר הלימוד המלא, כפי שהופיע במחירון ג'אמפ קאט בעת ההרשמה, מבלי לקחת בחשבון כל הנחה, מלגה, מענק או הסדר ספציפי אחר אליו הגיעו הצדדים.
 5. הודעה בכתב על ביטול לימודים, בכל מסלול שאינו קורס אישי, שתתקבל במזכירות ביה"ס ממועד פתיחת הקורס הראשון ועד השיעור השני בקורס, תחייב את הסטודנט בתשלום המקדמה בסך 700 ש"ח בצירוף 40% משכר הלימוד המלא, כפי שהופיע במחירון הג'אמפ קאט בעת ההרשמה, מבלי לקחת בחשבון כל הנחה, מלגה, מענק או הסדר ספציפי אחר אליו הגיעו הצדדים.
 6. הודעה בכתב על הפסקת לימודים, שתתקבל במזכירות ביה"ס כעבור שני שיעורים ומעלה בקורס, תחייב את הסטודנט בתשלום מלוא הסכום עליו התחייב בעת ההרשמה לקורס, ולא יתקבל בגינה שום החזר כספי.
 7. סטודנט שישעה/יידחה/יקפיא את לימודיו ולאחר מכן יודיע על ביטול לימודיו, לפני מועד פתיחת הקורס הנדחה/החלופי, יראו כאילו בקשת ההשעיה/הדחיה/ההקפאה הינה בקשת ביטול, ותשלומיו /ההחזרים המגיעים לו יהיו בהתאם לאמור בסעיפים 1-5 לעיל ו-8-9 להלן.
 8. למען הסר ספק: תלמיד שנרשם למסלול לימודים הכולל כמה סמסטרים, בין אם מראש כחלק ממסלול ובין אם נרשם לאחר סיום סמסטר א', לא ינתן החזר כל החזר כספי עבור סמסטר ב', ג', ד'.
 9. לא ינתן לסטודנט כל החזר כספי בגין ביטול לימודים בקורס אישי שהודעה על ביטולו התקבלה במזכירות ביה"ס ממועד השעור הראשון בקורס ועד בכלל ובמקרה כאמור יחוייב הסטודנט בתשלום מלוא הסכום עליו התחייב בעת ההרשמה.
 10. לשם הסר ספק מובהר כי אם עד מועד ביטול ההרשמה / הפסקת הלימודים /השעייתם ו/או דחייתם, טרם שילם הסטודנט לג'אמפ קאט את מלוא הסכום המגיע לג'אמפ קאט לפי סעיפים 1-9 לעיל (קרי מלוא הסכום עליו התחייב הסטודנט בעת ההרשמה בניכוי ההחזר המגיע לו עפ"י הסעיפים האמורים) יהיה על הסטודנט לשלם לג'אמפ קאט כל סכום המגיע כאמור לג'אמפ קאט, לא יאוחר ממועד הביטול ו/או עפ"י לוח התשלומים שנקבע בעת ההרשמה.

ד. נוהל הפסקת לימודים עבור סטודנטים המשלמים באמצעות פיקדון חיילים משוחררים

 1. סעיף זה רלוונטי רק לסטודנטים המשלמים את שכר הלימוד (או חלקו) באמצעות העברה מפיקדון חיילים משוחררים. במקרים כאלה, סעיף זה בכללותו מחליף את סעיף ג' בכללותו.
 2. סטודנט המבקש להפסיק את לימודיו בג'אמפ קאט ו/או לבטל את הרשמתו לג'אמפ קאט, מכל סיבה שהיא, יעשה זאת באמצעות הודעה בכתב בלבד. יום ביטול ההרשמה / הפסקת הלימודים/השעייתם ו/או דחייתם, יהיה היום שבו תתקבל במזכירות ג'אמפ קאט הודעת הסטודנט בכתב ומובהר בזה שאי הופעה לשעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת, אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעה על ביטול ההרשמה / הפסקת הלימודים/השעייתם ו/או דחייתם, והסטודנט מוותר מראש על כל טענה הנוגעת למועד ביטול, שלא נעשה בכתב בהתאם להוראות סעיף זה
 3. סטודנט המבקש לפרוש מהקורס, עד שלושים ימים לפני תחילת הלימודים בקורס, יוכל לעשות זאת ללא דמי ביטול. ביטל סטודנט את השתתפותו בקורס כאמור, ישיב ללא דיחוי למוסד הלימודים את החומרים שקיבל ממנו, כפי שקיבל אותם מהמוסד וללא שימוש. לא הוחזרו החומרים כאמור, או שנעשה בהם שימוש, ישלם התלמיד למוסד הלימודים את הסכום כפי שנקבע בתקנות.
 4. סטודנט המבקש לפרוש מהקורס, מתום שלושים ימים לפני תחילת הלימודים בקורס ולא יאוחר מתחילת הלימודים, יחויב בתשלום בסך 10% (עשרה אחוזים) מהמחיר הכולל של הקורס בעת ההרשמה, מבלי לקחת בחשבון כל הנחה, מלגה, מענק או הסדר ספציפי אחר אליו הגיעו הצדדים.
 5. סטודנט המבקש לפרוש מהקורס, עד תום שליש מסך המפגשים בקורס (על פי כמות המפגשים שמופיעה בתיאור הקורס במחירון ג'אמפ קאט בעת ההרשמה), יחויב בדמי ביטול בסכום של 40% (ארבעים אחוזים) מהמחיר הכולל של הקורס בעת ההרשמה, מבלי לקחת בחשבון כל הנחה, מלגה, מענק או הסדר ספציפי אחר אליו הגיעו הצדדים.
 6. סטודנט המבקש לפרוש מהקורס, לאחר תום שליש מהמפגשים בקורס (על פי כמות המפגשים שמופיעה בתיאור הקורס במחירון ג'אמפ קאט בעת ההרשמה), לא יקבל שום החזר כספי, וישלם את מלוא הסכום עליו התחייב בעת ההרשמה לקורס.
 7. סטודנט שישעה / יידחה / יקפיא את לימודיו ולאחר מכן יודיע על ביטול לימודיו, לפני מועד פתיחת הקורס הנדחה / החלופי, יראו כאילו בקשת ההשעיה/הדחיה/ההקפאה הינה בקשת ביטול, ותשלומיו / ההחזרים המגיעים לו יהיו בהתאם לאמור בסעיפים 3-6 לעיל.
 8. ההחזרים בכל המקרים יועברו בחזרה לקופת פיקדון החיילים המתנהלת בסניף הבנק של הסטודנט.
 9. סטודנט שנרשם לקורס המכיל מכינה: תאריך הפתיחה של הקורס, יהיה התאריך שבו מתקיים מפגש ההיכרות הראשון, בתחילת המכינה.
 10. לשם הסר ספק מובהר כי אם עד מועד ביטול ההרשמה / הפסקת הלימודים /השעייתם ו/או דחייתם, טרם שילם הסטודנט לג'אמפ קאט את מלוא הסכום המגיע לג'אמפ קאט לפי סעיפים 4-6 לעיל (קרי מלוא הסכום עליו התחייב הסטודנט בעת ההרשמה בניכוי ההחזר המגיע לו עפ"י הסעיפים האמורים) יהיה על הסטודנט לשלם לג'אמפ קאט כל סכום המגיע כאמור לג'אמפ קאט, לא יאוחר ממועד הביטול ו/או עפ"י לוח התשלומים שנקבע בעת ההרשמה.

ה. מעבר בין מסלולים

 1. סטודנט המעוניין, מכל סיבה שהיא, לעבור ממסלול כלשהו למסלול אחר, יגיש בקשה בכתב להנהלת ג'אמפ קאט. ג'אמפ קאט ישקול כל מקרה לגופו, מתוך כוונה לסייע לסטודנט ככל הניתן, בכפוף לשיקולים מקצועיים ופדגוגיים.
 2. בכל מקרה של מעבר מסלולים שיאושר, במידה וישנם הפרשים בין המסלולים תתווסף לשכר הלימוד תוספת, או תוחזר לסטודנט הפרש, על פי הנהוג בנהלים הפנימיים בג'אמפ קאט ובכפוף לשיקוליו ולהוראות החוק.

ו. חובות הסטודנט

 1. השתתפות סדירה בכל השיעורים והפעילויות שיתקיימו במסגרת הקורס.
 2. הגשת עבודות, תרגילים ועמידה בבחינות, בהתאם לדרישות בכל שיעור.
 3. התנהלות מכובדת כלפי המורים, הצוות ושאר הסטודנטים והסטודנטיות.
 4. שימוש תקין במחשבי ג'אמפ קאט, ללא הורדה של תוכנות ללא אישור, ועבודה על פי הנהלים שנלמדו.
 5. שמירה על מתקני ג'אמפ קאט והסביבה.

ז. זכאות לתעודה ומעבר בין סמסטרים

 1. סטודנט יוכל לקבל את התעודות שזכאי להן, באם נכח בלפחות 80% מהשיעורים וסיים לפחות 80% מהמטלות בציון עובר.
 2. ג'אמפ קאט יוכל למנוע מעבר בין סמסטר לסמסטר, במקרים בהם הסטודנט לא עמד בחובותיו ו/או עקב עברות משמעת.
 3. ג'אמפ קאט יוכל לבחור באחת משלוש חלופות, על פי שיקול דעתו המקצועי ו/או בהתייעצות עם הסטודנט:
  א. הסטודנט ילמד מחדש את הסמסטר, והוא יעביר לג'אמפ קאט תוספת בסך 20% משכר הלימוד ששילם.
  ב. הסטודנט לא יורשה להמשיך את לימודיו, וג'אמפ קאט יזכה אותו בסך של 20% משכר הלימוד ששילם.
  ג. הסטודנט יגיש מחדש את משימות ההגשה בתאריך שיקבע בינו לבין ג'אמפ קאט, ולאחר מכן יורשה לחזור לקורס.

ח. הרחקת סטודנט או ביטול קורס

 1. ראה ג'אמפ קאט לנכון מכל סיבה שהיא למעט הפרת משמעת חמורה, להרחיק סטודנט או לבטל קורס ביוזמתו, לאחר תחילתו, יוחזר לסטודנט שכר הלימוד ששולם, בניכוי החלק היחסי משכר הלימוד ששולם, בהתאם לכמות השיעורים שהתקיימו.
 2. אם בוצעה ההרחקה בעקבות עבירת משמעת חמורה, לא יוחזר לסטודנט כל סכום שהוא ויהא עליו לשלם לג'אמפ קאט את מלוא הסכום עליו התחייב בעת ההרשמה.

ט. זכויות יוצרים והצגת פרסומים

 1. זכויות היוצרים, ובכלל זה זכויות ההקרנה, השימוש, המכירה וההצגה הפומבית, על כל היצירות הנעשות במהלך הקורס, יוחזקו במשותף על-ידי הסטודנט וג'אמפ קאט.
 2. ג'אמפ קאט שומר לעצמו את הזכות להציג כל יצירה של הסטודנט שנעשתה במהלך הקורס, בין אם היצירה היא חלק מתכנית הקורס ובין אם נעשתה ללא קשר ישיר לקורס, באתר ג'אמפ קאט, בפרסומים מטעמו, בתערוכות, בערבי הקרנות, באירועים מיוחדים או בכל דרך אחרת, ללא צורך ביידוע הסטודנט ו/או באישור מטעמו.
 3. ג'אמפ קאט יוכל להעביר כל יצירה של הסטודנט שנעשתה במהלך הקורס, בין אם היצירה היא חלק מתכנית הקורס ובין אם נעשתה ללא קשר ישיר לקורס, לגורם שלישי, לצורך הצגתו או הקרנתו, ללא צורך ביידוע הסטודנט ו/או באישור מטעמו.
 4. ג'אמפ קאט שומר לעצמו את הזכות לעדכן באתר האינטרנט שלו ו/או בפרסומים מטעמו לגבי מצבו המקצועי של הסטודנט, גם לאחר תום הקורס, ללא צורך ביידוע הסטודנט ו/או באישור מטעמו.
 5. ג'אמפ קאט יוכל להציג באתר האינטרנט שלו ו/או בפרסומים מטעמו, עבודות, יצירות ופרסומים שנעשו על-ידי הסטודנט, גם אם נוצרו לאחר תום הקורס, כל עוד יובהר שמדובר בעבודות של "בוגר ג'אמפ קאט" (או כל ניסוח דומה) וכל עוד התצוגה תלווה בקרדיט ברור לסטודנט, בשמו המלא, וכל זאת ללא צורך ביידוע הסטודנט ו/או באישור מטעמו.
 6. בכל הנוגע לסעיפים 2, 3, 4, 5 – במקרים בהם הסטודנט או הסטודנט-לשעבר, מכל סיבה שהיא, אינו מעוניין בפרסומן של היצירות האמורות, ניתנת בידו הזכות לפנות בכתב למשרדי ג'אמפ קאט ולבקש את הסרתם. במקרים כאלה, ג'אמפ קאט יוכל להפעיל שיקול דעת בלעדי ולבחור האם להיענות לבקשת הסטודנט או לא.
 7. צילומים בחלל בית הספר ובסדנאות: ג'אמפ קאט שומר לעצמו את הזכות לצלם פעילויות וסטודנטים המשתתפים בהן ולהשתמש בהם באמצעי המדיה השונים, ללא צורך לקבל אישור מהסטודנט.

י. שימוש בחומרי גלם לסדנאות ותרגילים

במהלך הלימודים יקבל הסטודנט חומרי גלם (קבצי מדיה) מהפקות מקצועיות, לשימוש בעריכה בבית.

 1. אסור לסטודנט לעשות כל שימוש בחומרי הווידאו הנ"ל שלא למטרת עריכת התרגיל לשמו ניתנו.
 2. אסור לסטודנט להעביר את חומרי הגלם בכל פורמט שהוא לצד שלישי.
 3. לאחר הגשה סופית של התרגיל, הסטודנט מחויב למחוק את חומר הגלם מהמחשב שלו.
 4. ידוע לסטודנט שבית הספר מחויב לשמור על זכויות היוצרים של מפיקי הסרטים, ושחומרי הגלם של הסרטים ניתנו לו רק למטרות לימוד ותצוגה בתחום בית הספר.
 5. ידוע לסטודנט שכל הפרה מצידו של התחייבות זו, מקנה לג'אמפ קאט את הזכות לתבוע אותו על כל הנזקים שיגרמו בעקבות אי קיום ההוראות דלעיל ו/או לצרפנו כנתבע בכל תביעה שתוגש בעניין הנזקים כאמור.

יא. שונות

 1. בכל מקרה של מחלוקת עובדתית כלשהי בין הסטודנט לבין ג'אמפ קאט, יהווה כל תיעוד ברישומי ו/או תוכנות ג'אמפ קאט, ראיה לכאורה לתוכנו של התיעוד.
 2. בכל מקרה של סתירה בין הרשום לעיל לבין הרישום בספרי ו/או תוכנות ג'אמפ קאט, יחייב הרישום בספרי ו/או בתכנות ג'אמפ קאט. ט.ל.ח..
 3. מובהר בזאת, כי כל האמור בתקנון זה לעיל חל על כל הקורס/ים אליהם נרשם הסטודנט, גם במקרים המפורטים להלן, וכל עוד לא יחתום הסטודנט על טופס הרשמה חדש, בגין השינויים שערך או הקורס/ים החדש/ים אליו/הם נרשם כאמור לעיל, יחול האמור לעיל בתקנון זה ו/או בטופס ההרשמה המקורי, גם על הקורס/ים החדש/ים אליו/הם נרשם הסטודנט:
  • מקרה בו הסטודנט נרשם לקורס/ים ולא ניצל את הקורס/ים במועד המקורי, אלא במועד אחר על פי סיכום מראש עם ג'אמפ קאט.
  • מקרה בו הסטודנט נרשם מראש לקורס/ים ללא מועד ניצול מוגדר (קורס עתידי).
  • מקרה בו הסטודנט נרשם באופן טלפוני.
  • מקרה בו הסטודנט נרשם לקורס/ים במועד שהנו פחות משבעה ימים לפני מועד תחילת הקורס/ים.
  • מקרה בו הסטודנט נרשם לקורס/ים ולאחר מכן שינה את הקורס/ים אליהם נרשם לקורס/ים אחר/ים ו/או כל שינוי שהסטודנט יערוך בתכנית הלימודים שלו בג'אמפ קאט, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור: שינוי ימים ו/או שעות, שינוי מועד, שינוי כיתה, שינוי קורס וכד'.
  • כל הרשמה עתידית נוספת של הסטודנט בג'אמפ קאט.

בואו נדבר

מוזמנים למלא את הטופס
ונחזור אליכם בהקדם עם כל הפרטים

דילוג לתוכן